29-30 October 2008.

Ľudovít Polčic

Presents:


Curriculum vitae

PaedDr. Ľudovít Polčic, PhD.

1987 - 1991 Stredná umelecko priemyselna škola Bratislava, Odbor: Propagačná grafika

1992 - 1997 Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - technická výchova a výtvarná výchova

1998 - 2003  Odborný asistent, Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení, Katedra maľby

od 2004  Odborný asistent, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií