29-30 October 2008.

Elastic characteristics of wood composite materials used at production of baffle board
Pružnostné charakteristiky materiálov na báze dreva používaných na výrobu reproduktorových ozvučníc

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Abstract:

Construction and material of a baffle board influence the end sound of loudspeaker system. The sound emitting into the internal space of the baffle board causes vibrations of sound board and so the final sound is distorted. The sound board vibration level depends on the elastic material characteristics. It is possible to review availability of material for baffle board construction by quantifying of these characteristics acording to requirements of the quality, suitability and price.

Resumé:

 

Konštrukcia a materiál reproduktorovej ozvučnice nezanedbateľne ovplyvňujú výsledný zvuk reproduktorovej sústavy. Vyžarovaním zvuku do vnútorného priestoru ozvučnice dochádza k rozkmitaniu jej stien, a tým aj k skresleniu výsledného zvuku vyžarovaného reproduktormi do posluchového priestoru. Úroveň rozkmitania stien závisí od pružnostných charakteristík materiálu. Na základe kvantifikovania týchto charakteristík je možné posúdiť vhodnosť materiálu na stavbu reproduktorovej ozvučnice majúc na zreteli kvalitu, účelnosť a cenu.   

 

Acceptance of present: Letöltés

Performers: