29-30 October 2008.

Appel´s algorithm as a tool for 3D objects projection
Appelov algoritmus ako prostriedok na zobrazovanie priestorových telies

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Abstrakt:

Článok sa zaoberá charakteristikou algoritmu, ktorý slúži na odstraňovanie neviditeľných hrán a stien priestorových telies. Algoritmus sa volá Appelov algoritmus. Naším cieľom je s jeho využitím vytvoriť aplikáciu v Delphi, ktorá po zadaní vrcholov a stien ľubovolného priestorového telesa zobrazí len jeho viditeľné hrany a steny, popr. ich časti. Okrem toho vytvorená aplikácia umožní so zobrazenými telesami vykonávať základné transformácie, pričom ich reálne zobrazenie zostane zachované.

 

Abstract:

The article deals with characteristics of algorithm which serves to 3D solid hidden edges and faces elimination. Algorithm is called Appel´s algorithm. Our objective is to create an application in Delphi using the mentioned algorithm which draws for any solid entered by its vertices and faces only its visible edges and faces, possibbly its parts. Moreover, the created application allows to perform basic tranformations with drawn solids, whereas their real representation will be kept.

 

 

Acceptance of present: -

Performers: