29-30 October 2008.

The successfulness of Slovakian Elementary and Middle school pupils in solving insight problems
Szlovákiai általános és középiskolás tanulók eredményessége belátásproblémák megoldásában

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Abstract. The main purpose of this paper is to introduce the results of an empirical research which was conducted at elementary (grade 5 and 8) and middle (grade 10) schools in the Slovak Republic. The foremost aim of this research was to examine pupils’ successfulness in solving insight problems. The successful solution of an insight problem requires discontinuity in solving because of restructuring. Restructuring is defined as a change from one representation of a problem to another, quite different one. The problems in our research were drawn from the literature on insight using the taxonomy of problems proposed by Weisberg.

 

Absztrakt. Jelen munka célja bemutatni egy empirikus vizsgálat eredményeit, amely a szlovákiai általános iskolás (5. és 8. évfolyam) és gimnáziumi (2. évfolyam) tanulók bizonyos belátásproblémák megoldásában mutatott eredményességének vizsgálatát tűzte ki célul. Az ilyen típusú problémák a gondolkodásban mindig diszkontinuitást idéznek elő, mivel kizárólag átstrukturálódással oldhatók meg, azaz megkövetelik a probléma mentális reprezentációjának egy teljesen más reprezentációba való átváltását. A vizsgálatban szereplő problémákat Weisberg taxonómiájából kiindulva a szakirodalomból gyűjtöttük.

Acceptance of present: Letöltés

Performers: