29-30 October 2008.

Physis education and acoustics in context of school reforms
Fyzikálne vzdelávanie a akustika v kontexte školských reforiem

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:


Školský systémom na Slovensku prešiel v poslednej dobe mnohými reformami. Postavenie prírodovedných predmetov a najmä fyziky na stredných školách i univerzitách sa postupne zhoršuje. Klesá časová dotácia pričom dochádza len k minimálnej redukcii učiva. V článku sa zaoberáme aj postavením fyziky a akustiky na Technickej univerzite vo Zvolene a vyučovacími metódami, ktorými sa pokúšame skvalitniť a zefektívniť vyučovací proces.

Slovak education system is passing many changes and reforms. Scientific subjects, especially physics, play less important role in secondary schools and universities. Reduction of time which is provided for physics education is continued, but content is not reduced. This paper deals with role physics and acoustics at the Technical University in Zvolen. We also deal with educational methods oriented  to improve the quality and efficiency  of  the educational process.

Acceptance of present: Letöltés

Performers: