29-30 October 2008.

Facilities of creativity improvement at the national schools

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

                               Možnosti rozvíjania kreativity na národnostných školách

 

BARÁTH, Ondrej, SK– FESZTEROVÁ Melánia, SK

 

 

Resumé: V článku uvádzame niektoré poznatky a skúsenosti o možnostiach rozvíjania kreativity na národnostných školách na Slovensku. Len na báze kvalitných poznatkov a správneho pochopenia obsahu vyučovania a schopností používania správnej terminológie možno očakávať, že edukant prejaví svoju prirodzenú kreativitu v riešení pre neho nových problémov. Z doterajších skúseností vyplýva, že takto pripravený žiak (edukant) je po zaradení do spoločenského pracovného procesu schopný sa kvalifikovať tvorivou činnosťou.

 

Possibilities of creativity development at the national schools

 

Abstract: In this paper we present some information and experiences about possibilities of creativity development at the national schools in Slovakia. Only with good knowledge and correct understanding of the content of education and ability to use proper terminology it can be assumed that student will show his or her natural creativity in dealing with new problems. From the achieved experience it results, that student prepared this way is able to use the creativity in social process of his or her work.

 

Ondrej Baráth, Prof., Ing., Mgr, CSc. – Melánia Feszterová, Ing., PhD.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr.A.Hlinku 1, 949 01 Nitra, SK, tel.: +421 903456414

e-mail: mfeszterova@mail.t-com.sk

Acceptance of present: -

Performers: