29-30 October 2008.

Open source software as support of teaching of mathematics
Využitie open source softvéru vo vyučovaní matematiky

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Využitie Open source softvéru vo vyučovaní matematiky

Kotianová Janette, SK – Červeňanská Zuzana, SK

Resumé: Príspevok sa sústreďuje na možnosti využitia nekomerčného softvéru vo vyučovaní matematiky v súvislosti s novým spôsobom výučby v prvom ročníku bakalárskeho štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Uvádzame výhody týchto aplikácií z pohľadu školy, ale najmä z pohľadu študenta ako budúceho absolventa, ktorý môže  využívať takýto typ softvéru vo svojej odbornej praxi.

 

Open source software as support  of teaching of mathematics

    Abstract: The potential of use of open source software  in  context  of new way of teaching of mathematics in  the first year of the bachelor study at Slovak University of Technology, Faculty of Materials Science and Technology is described in this contribution. Benefits of these applications for school and especially for student  who can utilize this type of software in his future professional practice  are discussed too.

 

 

Janette Kotianová, PaedDr., PhD. – Zuzana Červeňanská, Mgr.

Slovak university of technology

Faculty of Materials Science and Technology,

Institute of Applied Informatics, Automation and Mathematics

Hajdóczyho 1, 917 24 Trnava, SK tel.: +421 918 646021

e-mail: janette.kotianova@stuba.sk, zuzana.cervenanska@stuba.sk

 

 

 

 

 

Acceptance of present: Letöltés

Performers: