29-30 October 2008.

TEACHING OF SELECTED COURSES USING MODERN SOFTWARE TECHNOLOGIES
VYUČOVANIE VYBRANÝCH PREDMETOV POMOCOU MODERNÝCH SOFTVÉROVÝCH TECHNOLÓGIÍ

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

The article deals with the connection of interactive environment MATLAB and modern technology Java Server Pages that allowed creating interactive intranet solution. This solution is a useful tool helping students to learn and understand selected principles in Modelling and simulation/Theory of control courses taught to students at the Faculty of Mechatronics, AD University in Trencin.

 

Článok sa zaoberá prepojením interaktívneho prostredia MATLAB a modernej technológie Java Server Pages, ktoré umožnilo vytvoriť interaktívne intranetové riešenie. Toto riešenie predstavuje užitočný nástroj pomáhajúci študentom v učení a pochopení vybraných princípoch v predmetoch Modelovanie a simulácia/Teória riadenia vyučovaných na Fakulte mechatroniky na Univerzite A. Dubčeka v Trenčíne.

 

Acceptance of present: Letöltés

Performers: