29-30 October 2008.

Computer Supported Learning of the Subject Mathematics for Students of Computer Science
Počítačom podporované vyučovanie Matematiky pre informatikov

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

The paper deals with computer supported learning of the subject Mathematics for Students of Computer Science. The authors characterise electronic educational material for students which they have prepared in a form of electronic text. Chosen parts of the material has been transformed to four e-learning courses. The courses have been  designed under our tutoring as dissertation thesis of students of computer science teaching.
The first course deals with determinants, the second one deals with real functions and their properties and the third and fourth courses deal with matrices. All courses are characterised in the paper and they are enabled on the web pages of Faculty of Education, Trnava University.
The courses contain a great amount of solved problems with detail instructions, so they are suitable also for students who are not specialists at mathematics. The courses contain only minimum of theory that is necessary to master matrices, determinants and real functions. The main advantage of the courses are animations, which can help students to remember and understand the content of the courses. 
 

Autori sa v článku zaoberajú využitím počítačom podporovaného vzdelávania vo vyučovaní matematiky v rámci predmetu Matematika pre informatikov. Autori charakterizujú elektronický vzdelávací materiál, ktorý pripravili vo forme elektronických skrípt. Na základe týchto skrípt boli pod vedením autorov článku vytvorené štyri e-learningové kurzy v rámci diplomových prác študentov špecializovaných na informatiku.
Prvý kurz je zameraný na problematiku determinantov, druhý na reálne funkcie reálnych premenných a ich vlastnosti a zvyšné dva kurzy sú zamerané na problematiku matíc. Všetky štyri kurzy sú charakterizované v článku a voľne prístupné pre všetkých záujemcov na internetových stránkach Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Kurzy obsahujú  množstvo riešených príkladov s podrobným vysvetlením, preto sú vhodné aj pre študentov, ktorí nie sú špecializovaní na matematiku. Z teórie obsahujú kurzy iba nevyhnutné minimum potrebné k zvládnutiu problematiky determinantov, matíc či funkcií, podobne ako vyššie spomínané elektronické skriptá. Hlavnou výhodou vytvorených kurzov oproti elektronickým či tlačeným skriptám sú animácie, ktoré v mnohých prípadoch uľahčia pochopenie či zapamätanie nového učiva.

Acceptance of present: Letöltés

Performers: