29-30 October 2008.

ICT IN TEACHING MATHEMATICS
IKT vo vyučovaní matematiky

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

The main results of pedagogical experiments are described in this article. The experiments were aimed to verify the teaching model, which uses information and communication technologies. The model was designed with the aim to increase flexibility and quality of teaching mathematical subjects at the Faculty of Materials Science and Technology.

 

 

V príspevku sú opísané hlavné výsledky pedagogických experimentov zameraných na overenie modelu vyučovania s uplatnením informačných a komunikačných technológií. Model bol navrhnutý s cieľom zvýšiť pružnosť a kvalitu vyučovania matematických predmetov na Materiálovotechnologickej fakulte STU.

Acceptance of present: -

Performers: