29-30 October 2008.

Integration of Micro-worlds (ICT) in the Education at Elementary School
Integrácia mikrosvetov (IKT) do vyučovania na ZŠ

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Abstract:
In Slovakia the curriculum transformation was finished. The result is – that the subject Informatics was introduced also into curriculum of elementary schools. The teachers of this subject are not satisfied because the lections seem to be not enough for getting good information literacy. The contribution introduced a new possibility, how to integrate information and communication technologies into other subjects thought at elementary schools as a tool of teaching and learning. Especially deals with learning environment could micro worlds.
 
Abstrakt:
Na Slovensku sa dokončila kulikulárna transformácia Informatiky tak na základných ako na stredných školách. Na základe výsledku sa predmet Informatika zabudoval do povinných vyučovacích predmetov už aj na základných školách. Hodinová dotácia určená na tento predmet však nie je postačujúca na získanie dostatočnej informačnej gramotonosti. Radi by sme ukázali možnosť ako prepojiť a posilniť medzipredmetové vzťahy v rámci predmetu Informatika, s použitím a využitím informačných a komunikačných technológií a vhodného programového prostredia, mikrosvetu.
 
 
 
 

Acceptance of present: Letöltés

Performers: