29-30 October 2008.

ICT IN TEACHING OF SOLID GEOMETRY USING DISCRETE MATH METHODS

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

IKT vo vyučovaní stereometrie metódami diskrétnej matematiky

 

HAMPLOVÁ Lujza, SK – RAFAY Karol, SK

 

Resumé: Príspevok sa zaoberá priebehom, realizáciou a výsledkami výskumu, ktorý verifikuje didaktickú efektívnosť modelu vyučovania stereometrie s uplatnením metód diskrétnej matematiky. Prezentovaný výskum je súčasťou pedagogického výskumu zaoberajúceho sa začlenením elementárnych úloh z diskrétnej matematiky (kombinatoriky a teorie grafov) do matematického vzdelávania na gymnáziách. V príspevku sú tiež opísané možnosti použitia softvéru Adobe Flash Professional CS3 na tvorbu vzdelávacieho materiálu zo stereometrie.

 

ICT in Teaching of Solid geometry using discrete math methods

 

Abstract: Development, realisation and results of research, which verifies didactic effectiveness of teaching model for Solid geometry using discrete mathematic methods, is described in this article. Presented approach is the base for pedagogical research deals with integrating the tasks of discrete mathematics (combinatorics and graph theory) into grammar school mathematics. The posssibility of using software Adobe Flash Professional CS3 for the creation of educational material of Solid geometry, is described in the paper, too.

 

PaedDr. Lujza Hamplová

Katedra matematiky

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

Materiálovotechnologická fakulta STU

Hajdóczyho 1, 917 24 Trnava, SR

tel. +421918646021

e-mail: lujza.hamplova@stuba.sk

 

RNDr. Karol Rafay

Gymnázium Angely Merici

Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava, SR

e-mail: rafay@gamtt.sk

 

Acceptance of present: Letöltés

Performers: