29-30 October 2008.

Information and Communication Technologies in Education
Ingormačno komunikačné technológie vo vzdelávaní

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Cieľom príspevku je poukázať na význma informačno komunikačných technológií vo výučbe a na možnosti ich využitia v procese vysokoškolského vzdelávania. V príspevku sú opísané hlavné ciele projektu "Inovácia študijného programu Učiteľstvo technických profesijných predmetov na MTF STU." Projekt je navrhnutý s cieľom zvýšiť prostredníctvom využitia IKT kvalitu vyučovania na Materiálovotechnologickej fakulte

The aim of this paper is to show possibilities for the use of information and communication technologies in higher education. The paper describes the main goals of the project named "The innovation od complementary study program - Theš Teaching of Vocational Subjects at the Faculty of Materials Science and Technology in Trnava". The project tends to use information and communication technologies to promote the quality of teaching at our faculty.

Acceptance of present: Letöltés

Performers: