29-30 October 2008.

The improvement of profession competences with an e-learning
Zlepšovanie profesných kompetencií s pomocou e-learningu

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

 

Zlepšovanie profesných kompetencií s pomocou e-learningu

FESZTEROVÁ Melánia, SK

 

Resumé: E - vzdelávanie umožňuje doplňovanie poznatkov a rozširovanie vedomostí. Na stránke UKF v Nitre v prostredí LMS Moodle bol vytvorený elektronický vzdelávací portál na podporu výučby. E –vzdelávanie predstavuje jeden zo spôsobov uplatňovania moderných didaktických prostriedkov v procese učenia – vzdelávania sa. V príspevku poukazujeme na možnosť aplikácie e - learningu vo výchovno -vzdelávacom procese. Hlavným cieľom bolo zvýšenie didaktickej účinnosti a zefektívnenie vyučovacieho procesu predmetu Aplikovaná chémia prostredia s použitím počítača.

 

The improvement of profession competences with an e-learning

 

Abstract: E - learning enable to add information and extend the knowledge. On the home page of Constantine the Philosopher University in Nitra in medium LMS Moodle the electronic educational portal was created, to support the education. E - learning represents one of the ways to assert of modem didactic instruments in the process of studding – education. In this paper we are pointing out the possibilities of e -learning in educational process. The aim was to increase didactic efficiency and make teaching process of Applied Environmental Chemistry with computer help more effective.

 

 

Melánia Feszterová, Ing., PhD.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A.Hlinku 1, 949 74 Nitra, SK, tel.: +421 903 456 414

e-mail: mfeszterova@mail.t-com.sk

 

 

Acceptance of present: -

Performers: