29-30 October 2008.

ADDITIONAL COURSE OF PHYSICS
Voliteľný kurz fyziky

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

In this article we deal about actual reform of regional education in Slovakia and    its impact on students of technical universities. We talk about position of physics on Technical University in Zvolen and about teaching of physics on all four faculties. Main part of this paper is, to be in the know with additional course of physics for students in first year of study. On the end of the paper we compare results attained by students, which got through the course and results attained by students, which did not get through the course.

V tomto článku sa zaoberáme aktuálnymi reformami vysokého a regionálneho školstva na Slovensku a na ich dopad na študentov technických univerzít, najmä na študentov Technickej univerzity vo Zvolene. Hlavná časť príspevku sa zaoberá voliteľným kurzom z fyziky pre študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia. V závere porovnávame výsledky dosiahnuté u študentov, ktorí absolvovali a ktorí neabsolvovali tento kurz. Konkrétne sa jedná o študentov prvého ročníka Drevárskej fakulty.

Acceptance of present: Letöltés

Performers: