29-30 October 2008.

Current Trends in Establishment Education
Súčasné trendy v podnikovom vzdelávaní

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Hlavným cieľom tohto článku je pohľad na súčasné vzdelávacie systémy pre odborných pracovníkov v strojárskom priemysle, so zreteľom na vzdelanú pracovnú silu, ktorá je dnes nutnou podmienkou udržania si konkurencieschopnosti.

 

Main purpose of this paper is the view on the current educational systems fot special  workers in engineering industry with consideration on educated work power, which is necessary condition for maintenance of competition ability.

Acceptance of present: Letöltés

Performers: