29-30 October 2008.

Commodities futures and options
Termínové a opčné obchody s komoditami

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Abstrakt: Cieľom práce je poukázať na význam komoditných derivátov a možnosti ich využitia v podnikovej praxi. V práci sú navrhnuté jednotlivé typy a kombinácie derivátov, ktoré môžu nájsť uplatnenie najmä u subjektov, ktorých významná časť nákladov a ziskov je závislá na cenách komodít. Príspevok poukazuje na finančné riziká, ktoré súvisia s aktuálnym vývojom na finančných trhoch a ukazuje možnosti ich eliminácie prostredníctvom finančných derivátov.

Abstract: The aim of the work is to point on the importance of commodity derivatives and the posibilities of their application in company practice. The work suggests individual types and combinations of derivatives which can be exercised by subjects where the considerable part of expenses and income depends on the price of commodities. The article present the financial risks which are related to the present development on the financial markets and show the posibilities of their elimination by using financial derivatives.

Acceptance of present: Letöltés

Performers: