29-30 October 2008.

Improving IT competencies of high school students
Rozvíjanie kompetencií študentov stredných škôl v oblasti IKT

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

 

While genereal requirements define standards of PC and information literacy, the profile of the high school graduate reflects certain modification of these standards concerning the specialization of the student's studies.

The aim of our research  is to contribute to  the improvement of compex information literacy of becoming teachers and economists.

 

 

Všeobecné požiadavky na počítačovú a informačnú gramotnosť absolventa strednej školy síce definujú štandardy, ale v profile absolventa sa zároveň odráža aj určitá modifikácia týchto štandardov vzhľadom na študovaný odbor.

Jedným z cieľov nášho výskumu je prispieť k rozvoju komplexnej informačnej gramotnosti budúcich učiteľov a ekonómov.

Acceptance of present: Letöltés

Performers: