29-30 October 2008.

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS UNIVERSAL TEACHING AND LEARNING TOOL
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE - UNIVERZALNÝ PROSTRIEDOK VYUČOVANIA

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Abstract

The contribution deals with ICT as universal teaching and learning tool. Contains also ideas, how to solve interdisciplinary relationships between ICT and other subjects of teaching and how use the selected topics other subjects as a problem for solution in subjects ICT at elementary school. 

 

Abstrakt

Článok sa zaoberá s informačnými a komunikačnými technológiami (IKT) ako univerzálnym didaktickým prostriedkom. Obsahuje celý rad nápadov a myšlienok ako riešiť medzipredmetové vzťahy medzi IKT a ostatnými predmetmi, a ako použiť vybraté témy iných predmetov ako vhodný problém na riešenie v predmete informačná výchova a informatika na základnej škole.

 

Acceptance of present: -

Performers: