29-30 October 2008.

LASER TECHNOLOGIES AS A PART OF TECHNICAL KNOWLEDGE
LASEROVÉ TECHNOLÓGIE AKO SÚČASŤ TECHNICKÉHO VZDELANIA

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

LASEROVé TECHNOLÓGIE AKO SúČASŤ TECHNICKéHO VZDELANIA

IGAZ Rastislav, SK– GAJTANSKA Milada, SK– HUDECOVÁ Jana, SK

 

Resumé: Laserové technológie v súčasnosti predstavujú jednu z možností opracovania širokej škály najrôznejších materiálov pričom umožňujú využitie v rôznych odvetviach výroby. Lasery našli svoje uplatnenie v priemysle a výskume a neustále nachádzajú nové možnosti uplatnenia v novo vznikajúcich technológiách. Preto považujeme za dôležité, aby absolventi Technickej univerzity získali počas štúdia aspoň základný prehľad o laseroch ako takých a o možnostiach ich využitia.

 

LASER TECHNOLOGIES AS A part of technical knowledge

 

Abstract:  Nowadays the laser technologies represent one alternative how to treat (process) wide range of various materials, which allows using the laser in different manufacturing technologies. Lasers have been used in industry as well as in research and men are still finding another ways of laser application in newly-forming technologies. This is why we consider it important to give the graduates of Technical University at least the fundamental view of the lasers and its applications.

 

 

IGAZ Rastislav, Ing.– GAJTANSKA Milada, RNDr. CSc.– HUDECOVÁ Jana, Mgr.

Technická univerzita vo Zvolene

Masaryka 24, 960 53 Zvolen, SK, tel.: +421 45 5206 460

e-mail: igaz@vsld.tuzvo.sk, gajtan@vsld.tuzvo.sk, hudecovaj@azet.sk

 

 

Acceptance of present: Letöltés

Performers: